Όροι χρήσης

Γενικές Πληροφορίες

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα petworld.gr το οποίο προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί διαδικτυακά τα προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα petworld.gr τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση του κτηνίατρου Παναγιώτη Μαραφέλια (ΑΦΜ 045321699, ΔΟΥ Ζωγράφου) που διατηρεί κτηνιατρείο και pet shop στην Λεωφόρο Παπανδρέου 45 & Καββαθά (Πλατεία Ελευθερίας, Γουδή) 157 73 Ζωγράφου. Τηλ & Fax. 210 7782 981, e-mail: info@petworld.gr.

Είμαστε καταχωρημένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 131009401000.


Γενικοί Όροι Χρήσης

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτού.

Το petworld.gr και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες άνω των 18 ετών με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Με τη συμπλήρωση μιας παραγγελίας αποδέχεστε ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές που θα διεξαχθούν θα υπόκεινται στους Όρους Χρήσης και μόνο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας μόνο αν τους αποδέχεστε.

Αν ένας από τους Όρους Χρήσης είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης που διέπουν την λειτουργία του petworld.gr δεν θα θίγονται.

Το petworld.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Το petworld.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, παρόλα αυτά δεν ευθυνόμαστε για ανακριβείς περιγραφές προϊόντων. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.

Παρακαλούμε αν διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email.

Το petworld.gr δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελμένων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων. 

Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

Το petworld.gr  δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελμένων προϊόντων για λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. 


Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του petworld.gr  υπόκειται στις τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Δεν αποκαλύπτουμε, δημοσιοποιούμε, πωλούμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Το petworld.gr  διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το petworld.gr  διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης και τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. 

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες προωθούμε τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής, έτσι ώστε να πραγματοποιείται η εκτέλεση των παραγγελιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να διορθώνει, αλλάζει, συμπληρώνει ή να διαγράφει δεδομένα και πληροφορίες που έχει προσκομίσει στο petworld.gr .

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς μετά από συγκατάθεσή τους από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, μπορεί να συγκεντρώνονται από το petworld.gr  σε αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα, για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων, για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι ο Παναγιώτης Μαραφέλιας στην έδρα του οποίου θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.


Newsletter - Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νέα προϊόντα που διαθέτει το petworld.gr, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, email, ή με το ταχυδρομείο. Ο χρήστης/επισκέπτης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων.

Το petworld.gr  παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου λήψης newsletter στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, εάν δηλώσουν ότι θέλουν την υπηρεσία αυτή.

Η εγγραφή στο newsletter μας δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και πραγματοποιείται με την εισαγωγή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει η Εταιρεία μας ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Το petworld.gr  δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους.

Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε αν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία ή να μας ενημερώσετε με email.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του petworld.gr  συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του petworld.gr  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν το petworld.gr  δώσει εγγράφως τη συναίνεση του.


Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο και χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας για την λειτουργία του εικονικού καλαθιού αγορών και για σκοπούς marketing. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την λειτουργία του cookie από τον Browser αλλά σε αυτή τη περίπτωση δε θα είναι δυνατή η αγορά προϊόντων από το  κατάστημα μας.

Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του διαδικτυακού μας τόπου, τη βελτίωση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στις προτιμήσεις των πελατών μας καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής μας προβολής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org


Links

Το petworld.gr ενδέχεται να εμπεριέχει links σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους.

Το petworld.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά την επίσκεψη των αναφερόμενων διαδικτυακών τόπων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής ή ιδιοκτήτης αυτών.

Το petworld.gr σας παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook . Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες.


Εφαρμοστέο Δίκαιο - Εξωδικαστική Επίλυση

Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους και εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του petworld.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος,10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, τηλ.:2106460734 ή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ.144, 11471, Αθήνα, 2106460284 - 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον φορέα αυτόν για να τον καθοδηγήσει κατά την διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας.


Παραγγελίες

Μπορείτε να παραγγείλετε μέσω της φόρμας Παραγγελίας διαδικτυακά στο petworld.gr  ή με email στο info@petworld.gr ή ακόμα και τηλεφωνικά ή με φαξ στο 210 7782981. Οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή του ηλεκτρονικού καταστήματος. Θα ενημερωθείτε με email ή τηλεφωνικά για την αποδοχή της παραγγελίας.

Σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή σας ή την παραγγελία σας, αποδέχεστε με το παρόν ότι μπορεί να χρειαστεί να μας αποζημιώσετε για επιπρόσθετα κόστη που μπορεί να προκύψουν από τα ανακριβή στοιχεία σας.

Οι  αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που εμφανίζονται στο petworld.gr είναι τιμές λιανικής και συμπεριλαμβάνουν τους νόμιμους φόρους.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας εμπορευμάτων, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας  για να ακυρώσουμε την παραγγελία επιστρέφοντάς σας το χρηματικό ποσό αγοράς.


Τρόποι Πληρωμής - Ασφάλεια Συναλλαγών

Δεχόμαστε πληρωμές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα VISA ή MasterCard, PayPal, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή αντικαταβολή. Ακόμα κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης υπάρχει και η δυνατότητα πληρωμής και παραλαβής από το φυσικό μας κατάστημα.

Συναλλαγές πάνω από 1.500 € δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά, συνεπώς δεν είναι δυνατή η επιλογή σε αυτή την περίπτωση της αντικαταβολής. Αντικαταβολή επίσης δεν είναι δυνατή σε περίπτωση παραλαβής των προϊόντων από τα γραφεία μας για παραγγελίες άνω από 1.500 €.

Τα δεδομένα που ο πελάτης καταχωρίζει κατά τη διενέργεια μιας ηλεκτρονικής πληρωμής, δεν ελέγχονται ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας ούτε αποθηκεύονται από εμάς.

(6) Εφόσον επιλεγεί πληρωμή με ηλεκτρονική τραπεζική κατάθεση μέσω ενός εκ των συνεργαζόμενων με το petworld.gr Τραπεζικών Ιδρυμάτων, η παραγγελία αποστέλλεται με την εμφάνιση του τραπεζικού εμβάσματος στο οποίο έχει προβεί ο πελάτης στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό μας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες). Αν δεν πραγματοποιηθεί η κατάθεση εντός 3 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα. Τυχόν χρεώσεις κατά την πραγματοποίηση τραπεζικών εμβασμάτων, αφορούν στα τραπεζικά ιδρύματα και όχι το petworld,gr


Αποστολή Παραγγελίας - Δωρεάν αποστολή

Συνεργαζόμαστε με  την ACS Courier για τις παραδόσεις  των προϊόντων μας σε όλη την Ελλάδα.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεων της μεταφορικής εταιρίας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από την μεταφορική εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε.

Σε περίπτωση που διαμένετε σε δυσπρόσιτη περιοχή σύμφωνα με την πολιτική της ACS Courier ενδέχεται να έχετε επιπλέον χρεώσεις για την παραλαβή σας.

Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες από 45ευρώ και άνω, έως 10 kgr, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη συνεργαζόμενη εταιρεία courier ως μη δυσπρόσιτες.  Με σκοπό την αποφυγή κατάχρησης της προσφοράς αυτής, δεν μπορεί να γίνει παραγγελία από το ίδιο άτομο με τα ίδια στοιχεία, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ, εντός 48 ωρών παραπάνω από μια φορά και εφόσον το συνολικό βάρος των επιμέρους παραγγελιών ξεπερνά τα 10kgr, παρόλο που το σύνολο των παραγγελιών ή κάθε επιμέρους παραγγελίας υπερβαίνει τα 45ευρώ.


Διατήρηση κυριότητας

Τα παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του πωλητή μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτόν.

Αν κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σας παρατηρήσετε κάποιο ελλαττωματικό ή κατεστραμμένο εμπόρευμα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. 


Ακύρωση – Υπαναχώρηση - Επιστροφές

Έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε μέσω email, ή τηλεφωνικά στο 210 7782981 την παραγγελία σας εντός λίγων ωρών αρκεί να μην έχει ήδη προετοιμαστεί και πακεταριστεί για παράδοση.

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε τα προϊόντα. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει καταστραφεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο καθώς και όλα τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα και με συμπληρωμένο το έντυπο ‘’Φόρμα Υπαναχώρησης’’ που παρέχουμε στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε μόνο με τα έξοδα επιστροφής αυτών.

Τα Προϊόντα επιστρέφονται με κίνδυνο του πελάτη.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων του πελάτη θα ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Η επιστροφή χρημάτων θα διενεργείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το petworld.gr έχει το δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμψηφισμό της απαίτησής του έναντι της αποζημίωσης του πελάτη λόγω απομείωσης της αξίας του εμπορεύματος.

Δεδομένου ότι ανάμεσα τα προϊόντα μας συγκαταλέγονται και προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης.

Επισημαίνουμε ότι τα κριτήρια για το καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα άσκησης υπαναχώρησης προϊόντων ορίζονται με βάση το νόμο όπως για παράδειγμα η εύθραυστη φύση των προϊόντων, η ευκολία αλλοίωσής τους ή η σύντομη ημερομηνία λήξης τους και έχουν καθοριστεί βάσει της συνήθους πρακτικής και βάσει των δηλώσεων και σχετικών οδηγιών συντήρησης και διατήρησης των παρασκευαστών, όπως αυτές εμφανίζονται επί των αναγραφόμενων ενδείξεων στις ετικέτες των προϊόντων καθώς και περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής

Ενδεικτικά δεν δικαιούσθε άσκηση υπαναχώρησης σε τροφές αποσφραγισμένες από την συσκευασία τους και σε όσα είδη η εκτέλεση της παραγγελίας ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης.


Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται από τον κατασκευαστή των προϊόντων και όχι από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το κατάστημα ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ Πελάτη και Προμηθευτή για την επισκευή ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Ο Προμηθευτής με δική του επιλογή αναλαμβάνει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν ή τη συσκευή.

Έκδοση: Μάρτιος 2016